Szczegółowe wyjaśnienie kluczy portfela kryptowalutowego i ich wielu szczegółów

Crypto Wallet Keys

Zanim dana osoba będzie mogła rozpocząć dowolny rodzaj handlu kryptowalutowego lub transakcji, takich jak przesyłanie Bitcoinów w celu zakupu przedmiotów, kupujący może wysłać pieniądze za pomocą określonego typu klucza. Sprzedawca może również odebrać pieniądze korzystając z adresu podanego przez określony klucz. A miejscem, w którym przechowywane są te klucze, jest portfel kryptowalut.

Istnieją 2 rodzaje kluczy do portfela kryptograficznego. Obejmują one prywatne i publiczne klucze portfela kryptowalut. Pozwala to na błogi handel kryptowalutami w celu osiągnięcia zysku. Więcej informacji na ich temat zostanie podanych w dalszej części tego artykułu, czytaj dalej!

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Co to jest kryptografia klucza publicznego?

Kryptowaluta zajmuje się głównie handlem, a każda platforma zapewnia użytkownikom różne warunki. Protokół bezpieczeństwa handlu używany podczas transakcji kryptowalutowych w celu zapewnienia legalności wysyłanych i odbieranych danych jest uzyskiwany za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego (PKC). Jest to system kryptografii, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy do szyfrowania danych między dwiema parami kluczy - publicznym i prywatnym. Nazywana także kryptografią asymetryczną.

Za pomocą tego systemu osoba może wygenerować 2 zestawy kluczy. Ten publiczny jest udostępniany każdemu, kogo wybiorą, podczas gdy prywatny jest utrzymywany w tajemnicy. W związku z tym osoba, która ma dostęp do klucza publicznego innej osoby, może przesyłać jej waluty. Odbiorca może zweryfikować pochodzenie pieniędzy, korzystając z posiadanego klucza prywatnego.

Innymi słowy, klucz publiczny może wysyłać zaszyfrowane dane, podczas gdy klucz prywatny jest zdolny do dekodowania takich danych, weryfikacji ich źródła (w celu zapewnienia legalności) inicjacji. I podpisywanie transakcji online, tworząc w ten sposób efektywny wzorzec handlu kryptowalutami poprzez transmisję sygnałów.

Podstawowa praca portfeli kryptowalutowych

Portfele kryptowalut zostały wynalezione, aby służyć do przechowywania 2 kategorii kluczy kryptograficznych. W portfelu nie ma kryptowalut posiadanych przez osobę. Portfel służy raczej jako dom dla kluczy, które ułatwiają wysyłanie i odbieranie kryptowalut.

Niemniej jednak, w połączeniu z tą funkcją, portfel służy ponadto do szyfrowania danych i dołączania podpisów przy transakcjach handlowych kryptowalut. Portfel jest również odpowiedzialny za przedstawianie użytkownikom salda ich konta kryptograficznego.

Kryptowaluty są gromadzone i utrzymywane w sposób zdecentralizowany na tak zwanym „łańcuchu bloków” i udostępniane ogółowi społeczeństwa.

Dlaczego klucze są ważne?

Znaczenie kluczy kryptograficznych jest zakorzenione w ich zdolności do ułatwiania wysyłania, odbierania i zarządzania kryptowalutami z różnych źródeł. Ponadto pomagają w zabezpieczaniu poufnych informacji użytkowników, blokując nieautoryzowany dostęp do funduszy właścicieli. Ułatwiając im identyfikację fałszywych transakcji.

Potrzebujesz obu kluczy?

Z pewnością tak! Oba klawisze pełnią różne, ale uzupełniające się funkcje. Działają niezależnie, ale współpracują, aby zapewnić płynne korzystanie z kryptowaluty jako inwestor lub użytkownik. Ich oddzielne funkcje zostaną wyjaśnione poniżej.

Co to jest klucz prywatny?

Klucz prywatny to forma funkcji kryptograficznej, która zapewnia wszystkim użytkownikom kryptowalut dostęp do ich własnych środków. Kiedy osoby uzyskują dostęp do swoich funduszy kryptograficznych i dokonują transakcji, portfel kryptograficzny użyje ich klucza prywatnego do podpisania transakcji. Ma to na celu uświadomienie odbiorcy, że nadawca rzeczywiście ma uzasadnione prawo do przelewu środków na dany adres.

Klucz prywatny to skuteczny mechanizm, który pomaga w zapobieganiu niepożądanemu dostępowi i wykrywaniu oszukańczych działań na adresie osoby. Składa się z symboli alfanumerycznych i musi być chroniony za wszelką cenę.

Jak powstaje klucz prywatny?

W momencie, gdy osoba fizyczna inicjuje jakąkolwiek transakcję kryptowalutową, otrzymuje adres publiczny i klucz prywatny. Dla lepszej ilustracji adres publiczny jest podobny do kuloodpornego magazynu. W tym miejscu deponowana jest cała kryptowaluta wysłana do osoby w trakcie transakcji.

Z drugiej strony klucz prywatny jest synonimem unikalnego osobistego identyfikatora (na przykład hasła) wymaganego do odblokowania magazynu. Bez tego nie będzie można odzyskać zawartej w nim zawartości. W związku z tym działalność handlowa i wszystkie inne transakcje obejmujące transfer kryptowaluty prowadzą do generowania adresów publicznych, a następnie kluczy prywatnych.

Kto ma dostęp do klucza prywatnego?

W celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa klucz prywatny, tak jak wskazuje nazwa, jest udostępniany tylko użytkownikom, którzy zainicjują jakąkolwiek transakcję. Istnieją jednak 2 kategorie dostępności - pozbawione wolności i niepolegające na pozbawieniu wolności.

W odniesieniu do kategorii depozytariusza, użytkownik może zdecydować o rozszerzeniu dostępności swoich środków na osobę trzecią. Umożliwia to komuś innemu pobranie środków ze swojego adresu. Z drugiej strony, ograniczenia kategorii niezwiązanej z zatrzymaniem dotyczą dostępności tylko dla danego użytkownika. Do Ciebie należy decyzja, która najbardziej Ci odpowiada.

Kiedy używasz klucza prywatnego?

Klucz prywatny ma być używany tylko wtedy, gdy osoba chce uzyskać dostęp do swojego portfela w celu wydawania, przesyłania lub dokonywania wypłat kryptowalut w gotówce. Klucz jest również używany do podpisywania transakcji kryptowalutowych i innych powiązanych działań handlowych.

Jak działa klucz prywatny?

Prywatny klucz kryptograficzny działa jako kod do odszyfrowania i weryfikacji wszelkich danych otrzymanych na adres publiczny. Weź tę ilustrację jako przykład. Osoba fizyczna inicjuje transakcję, generuje klucz prywatny i adres publiczny. Na ich adres następuje przelew.

Teraz, zanim przekazana kwota będzie mogła wpłynąć na saldo ich portfela, ich klucz prywatny zostanie użyty do potwierdzenia autentyczności płatności. Po czym pieniądze odbiją się na jego koncie, a odbiorca będzie mógł uzyskać do nich dostęp.

Co to jest klucz publiczny?

Klucz publiczny to kolejna funkcja kryptograficzna, która umożliwia przesyłanie kryptowalut na publiczne adresy użytkowników ze źródeł zewnętrznych.

Ten klucz zawiera algorytmy złożone zarówno z alfabetów, jak i cyfr. Jest ponadto używany do uwierzytelniania podpisu cyfrowego w celu ustalenia własności klucza prywatnego.

Jak powstaje klucz publiczny?

Za każdym razem, gdy rozpoczyna się transakcja kryptograficzna, tworzony jest klucz prywatny. To z tego klucza prywatnego generowany jest klucz publiczny. Jednak reakcja łańcuchowa nie kończy się na tym. Klucz publiczny zawiera długie znaki alfanumeryczne, które są następnie kompresowane w celu utworzenia adresu publicznego. Jest to adres publiczny, na który dana osoba wysyła pieniądze. A pieniądze są następnie odbierane przez właściciela klucza publicznego / adresu.

Kto ma dostęp do klucza publicznego?

Klucz publiczny można udostępnić każdemu, kogo właściciel sobie życzy. Ponieważ wszystko jest równe, klucz może zostać udostępniony ogółowi społeczeństwa.

Kiedy używasz klucza publicznego?

Klucz publiczny można wykorzystać, gdy osoba zamierza ułatwić wpłatę pieniędzy na własny adres. Innymi słowy, klucz publiczny umożliwia innym przesyłanie walut na wyprowadzony z niego adres. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe?

Jak działa klucz publiczny?

Dla lepszego zrozumienia podana zostanie ilustracja. Sprzedawca internetowy stara się uwzględnić kryptowalutę jako część opcji płatności udostępnianych klientom. Będzie musiał umieścić kod do swojego klucza publicznego w Internecie, aby zainteresowani klienci mogli dokonać płatności. Klienci będą wtedy płacić na adres wygenerowany z klucza publicznego.

Następnie sprzedawca może użyć publicznego adresu nadawcy, aby zweryfikować autentyczność otrzymanych monet. Umożliwia to bezpieczniejszy handel cyfrową monetą lub walutą.

Czym różnią się klucze?

Klucz prywatny służy do uzyskiwania dostępu do adresów publicznych w celu wysyłania, przelewania lub wypłacania pieniędzy. Z drugiej strony klucze publiczne pełnią głównie funkcję mechanizmu umożliwiającego przesyłanie pieniędzy na adres osoby. Chociaż klucze publiczne są generowane z kluczy prywatnych, jest rażąco niemożliwe, aby osoba wygenerowała klucze prywatne na podstawie kluczy publicznych.

W przypadku utraty klucza publicznego można wygenerować kolejny z klucza prywatnego. Jednak gdy dana osoba straci swój klucz prywatny, wszystkie kryptowaluty dostępne pod jej adresem na zawsze będą poza zasięgiem. To w dużym stopniu pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie klucza prywatnego.

Chociaż klucze prywatne mają być poufne, klucze publiczne mogą być widoczne dla wszystkich i dla każdego.

Szczegółowa procedura korzystania z kluczy prywatnych i publicznych

Gdy zgubisz urządzenie zawierające dane do portfela, Twoje klucze prywatne i publiczne mogą stać się dla Ciebie na zawsze niedostępne. Aby przeciwdziałać tej pandemii, musisz wykonać kopię zapasową danych portfela.

W przypadku przejścia na nowe urządzenie, kopia zapasowa pomaga również w uzyskaniu dostępu do szczegółów portfela, o ile stare urządzenie jest niedostępne. Jeśli jednak stare urządzenie jest dostępne, możliwe staje się zaimportowanie kluczy bezpośrednio do nowego. Transakcje kryptowalutowe, takie jak handel, wymagają wielu wskazówek, z których jedną jest zapewnienie, że Twój portfel jest dostępny tylko na zaufanych urządzeniach. Ma to na celu uniknięcie ujawnienia danych.

Poniższe informacje zawierają wyjaśnienie, jak używać kluczy kryptograficznych w zakresie importowania ich z portfela do celów transakcyjnych. Upewnij się, że robisz to w bezpiecznym środowisku.

  • Na poprzednim urządzeniu, na którym znajduje się portfel, przejdź do ustawień, kliknij portfel do eksportu, więcej opcji, eksportuj portfel, zakładka z kodem QR. Pojawi się kod QR.
  • Otwórz urządzenie docelowe i użyj aparatu lub innego bezpiecznego narzędzia do skanowania cyfrowego, aby zeskanować kod.
  • Kliknij Importuj i postępuj zgodnie z innymi instrukcjami, jeśli to konieczne.

Następnie możesz teraz użyć swoich kluczy prywatnych i zażądać wygenerowania nowych kluczy publicznych, jeśli chcesz.

Możliwe problemy z kluczami kryptograficznymi

Korzystanie z kluczy kryptograficznych, choć ma wiele zalet, jak wspomniano powyżej, niesie ze sobą pewne wyzwania. Przyjrzyj się niektórym z tych problemów i sposobom ich rozwiązania:

Jak zabezpieczasz swoje klucze?

Ponieważ sfera kryptowalut jest jednostką zdecentralizowaną, nie ma absolutnie żadnego sposobu na uzyskanie dostępu do adresu publicznego, jeśli zgubisz klucz prywatny. Klucze publiczne i tak mają być widoczne dla ogółu społeczeństwa, więc nie ma sensu ich zabezpieczać. To nie to samo w przypadku kluczy prywatnych. Aby pokonać margines bezpieczeństwa związany z handlem kryptowalutami, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Zabezpieczony portfel

Jak wspomniano wcześniej, portfel może być dwojakiego rodzaju - zabezpieczający i niepolegający na pozbawieniu wolności. Podczas gdy depozyt zabezpieczający umożliwia stronom trzecim dostęp do Twojego portfela, a co za tym idzie - do Twoich kluczy, nieupoważniony ogranicza dostęp wyłącznie do Ciebie. To automatycznie podnosi poziom ich bezpieczeństwa, uniemożliwiając innym osobom pobieranie danych z Twojego konta. Dlatego powinieneś wybrać kategorię niepolegającą na pozbawieniu wolności.

Tylko zaufane urządzenia

Ważne jest, aby otworzyć konto i zaimportować dane portfela na urządzenie, które należy do Ciebie. Jeśli chcesz uzyskać do nich dostęp na innych urządzeniach, dowiedz się, czy to urządzenie nie zawiera błędów ani innych zagrażających wynalazków, które mogłyby wykraść Twoje dane i negatywnie wpłynąć na Twój handel kryptowalutami.

Portfele papierowe

Najlepszym sposobem przechowywania kluczy do wykorzystania w przyszłości, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa, jest przechowywanie w trybie offline. Możesz równie dobrze zapisać kluczowe kody na kartce papieru i przechowywać je w poufnym miejscu. Jeśli masz mnóstwo pieniędzy w portfelu kryptowalut, zapisanie swojego klucza prywatnego i przechowywanie go w banku jako dokumentu jest prawdopodobnie najlepszym sposobem zabezpieczenia kluczy kryptowalut przed hakerami.

Co robisz, gdy zgubisz klucze?

Kiedy zgubisz swój klucz publiczny, zawsze możesz wygenerować nowy z klucza prywatnego. Problem pojawia się, gdy zgubiony klucz jest kluczem prywatnym. To fenomenalne zdarzenie może na zawsze zablokować dostęp do adresu danej osoby.

Gdy dojdzie do takiej sytuacji, najważniejszą rzeczą do zrobienia jest przejście do kopii zapasowej i zaimportowanie szczegółów portfela, które będą również zawierać dane do klucza prywatnego. Jeśli nie masz kopii zapasowej, poszukaj niecyfrowej kopii kodów prywatnych (które wcześniej musiały zostać zapisane lub wydrukowane).

Jeśli korzystasz z portfela powierniczego, możesz poprosić o klucze prywatne strony trzeciej, która ma dostęp do Twojego portfela. W przeciwnym razie nie ma innego sposobu na uzyskanie dostępu do portfela. Musisz ponownie utworzyć nowy portfel i znieść ryzyko utraty wcześniej zdobytych monet.

Czy problemy mogą być bezpośrednio związane z wybranym portfelem?

Istnieją różne typy portfeli kryptowalutowych i można je podzielić na 2 formy - portfele Hot i Cold. Gorące portfele to takie, które mają połączenie z Internetem w taki czy inny sposób. To najczęstsza forma. Z drugiej strony zimne portfele nie mają połączenia z Internetem. Są przechowywane offline.

Osoba, która zdecyduje się na korzystanie z portfela typu hot wallet, jest bardziej narażona na ryzyko utraty informacji niż osoby, które korzystają z portfela cold wallet. Zimny portfel nie jest połączony z Internetem, przez co jest mniej podatny na włamania i inne formy nielegalnej wirtualnej penetracji.

Czy możesz odzyskać klucze?

Twój klucz publiczny można odzyskać za pomocą klucza prywatnego. Prywatny można również odzyskać za pomocą kopii zapasowej lub innych środków przechowywania, jak podkreślono powyżej. Jednak chociaż możliwe jest użycie klucza prywatnego do odzyskania klucza publicznego, odwrotnie jest niemożliwe.

Co może się stać, gdy inne osoby znają Twój klucz prywatny?

Może to doprowadzić do penetracji Twojego publicznego adresu i wydawania, wypłacania i / lub przesyłania wszystkich Twoich monet.

W jakich sytuacjach nie musisz przyjmować klucza i odpowiadać za niego?

Gdy Twój klucz prywatny zostanie naruszony. Nie masz dostępu do swojego konta, nie ponosisz już odpowiedzialności za transakcje dokonywane za pośrednictwem Twojego adresu publicznego.

Kiedy nie możesz kontrolować swojego klucza prywatnego?

W momencie, gdy udostępnisz swój klucz prywatny stronie trzeciej, absolutna kontrola nad nim staje się niemożliwa. W związku z tym jego bezpieczeństwo staje się zagrożone.

Czego nigdy nie wolno robić z kluczami?

Aby zapewnić legalne transakcje, zdecydowanie nie zalecamy udostępniania kluczy publicznych podejrzanym użytkownikom kryptowalut. Równie ważne jest, aby nie zapisywać kluczy prywatnych i pozostawić je beztrosko, aby ktokolwiek mógł je zobaczyć. Dzięki temu każda kryptowaluta lub monety będą dostępne dla każdego na rynku kryptowalut.

Jaki jest najlepszy sposób na przechowywanie kluczy?

Ponieważ nośniki danych online stwarzają duże zagrożenie dla poufności kluczy, inną odpowiednią opcją jest przechowywanie ich na nośnikach offline zwanych „zimnymi portfelami”. Ten system doskonale nadaje się do długoterminowego przechowywania i możesz mieć pewność, że Twoje klucze, a co za tym idzie, Twoje waluty będą bezpieczne.

Jak zapewnić bezpieczeństwo kluczy?

Korzystając z nośników danych offline, tworząc silne hasło do swojego portfela, uzyskując dostęp do portfela za pośrednictwem zaufanych urządzeń, tworząc kopie zapasowe, używając portfela nieprzechodniego i wiele innych środków, gdy to się dzieje, bezpieczeństwo twoich kluczy jest zapewnione.

Czy ktoś może uzyskać klucze z adresu Twojego portfela?

W żaden sposób nie można wykryć klucza prywatnego z adresu publicznego. Co więcej, chociaż adres publiczny jest generowany z klucza publicznego, odwrotna sytuacja nie jest możliwa. Dzieje się tak, ponieważ adres publiczny jest krótką i zaszyfrowaną wersją klucza publicznego.

Co to jest fraza naprawcza?

Fraza przywracania to 12-wyrazowa fraza zapasowa, która zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich adresów i kluczy prywatnych generowanych z określonego portfela. Należy jednak zaznaczyć, że ta funkcja obejmuje odzyskiwanie adresów. I klucze zaimportowane do danego portfela. Ochrona jest zapewniana tylko dla adresów i kluczy pierwotnie utworzonych z portfela w trakcie inicjowania transakcji.

Kiedy go używasz?

Frazę odzyskiwania należy użyć, gdy osoba zgubi klucze prywatne i zamierza wydać, przesłać lub wypłacić swoje monety. Można go również wykorzystać w sytuacji, gdy tworzony jest nowy portfel i osoba fizyczna decyduje się przelać wszystkie swoje środki i klucze na nowe konto.

Jak to może Ci pomóc?

Ta kopia zapasowa działa, aby zapobiec całkowitej utracie kluczy i funduszy przez handlowca kryptowalutowego. Tworzy nowy portfel, dokładnie zastępujący stary, zawierający szczegóły wszystkich transakcji, które miały miejsce, w tym klucze prywatne i publiczne.

Pytania, problemy i procedury dotyczące portfeli kryptograficznych wyjaśnione
Świat kryptowalut szybko się rozwija z każdym dniem i pojawiają się nowe portfele. Jeśli chcesz kupić kryptowaluty, musisz wiedzieć, jak je przechowywać....
Przewodnik krok po kroku dotyczący analiz technicznych i podstawowych
Dlaczego analiza rynku i jego trendów jest ważna? Ponieważ koncepcja kryptowaluty i handlu jest całkiem nowa, analiza i ocena trendów rynkowych stała się...
Powody, dla których warto korzystać z Blockchain
Blockchain to nie tylko technologia; jest to rewolucja sama w sobie. Tak jak e-mail sabotował system usług pocztowych, blockchain zastąpi koncepcję scentralizowanego...
Co to jest Bitcoin i jak to działa?
Główna różnica między takimi sieciami płatniczymi jak Visa lub Mastercard i Bitcoin polega na tym, że nie ma posiadania własnego konta. Zamiast być prowadzonym...
7 rzeczy, które możesz zrobić dzięki Blockchain
Zgodnie z Hype Cycle 2017 firmy Gartner technologia blockchain jest jedną z tych, które obiecują nam świetlaną przyszłość. Na tym etapie wszyscy słyszeli...
Jak legalne jest Bitcoin i inne kryptowaluty?
Bitcoin jako główny atut niezależnego, zdecentralizowanego systemu handlu był zawsze pod okiem takich organów podatkowych instytucji, organów ścigania,...
Jakie są przypadki użycia technologii Blockchain?
Podczas gdy Bitcoin i inne kryptowaluty (Ethereum, Ripple, Litecoin itp.) Zdeterminowały i zabezpieczyły swoje miejsce na współczesnym rynku po tym, jak...
Jak przechowywać bitcoiny i inne kryptowaluty?
Kryptowaluta może być najbezpieczniejszym instrumentem do transakcji wartości między anonimowymi użytkownikami. Jednak przechowywanie i handel kryptowalutami...
Jak kupić Bitcoin: The Ultimate Guide
Teraz nic nie wskazuje na to, by branża bitcoinów spowolniła lub upadła. Biorąc pod uwagę tendencję do wzrostu wartości bitcoinów, przeciętny człowiek nadal...
Jak dokładnie działają transakcje Bitcoin?
Transakcje Bitcoin są podpisywane cyfrowo dla bezpieczeństwa i wysyłane do portfeli bitcoin. Aby tak się stało, Twój portfel bitcoin i sieć bitcoin powinny...
Jak kupić Litecoina w 2018 roku
Litecoin to altcoin i kryptowaluta, która zawsze znajdowała się na szczycie listy najpotężniejszych kryptowalut, stale zajmując jedno z pięciu najlepszych...
Problemy i ograniczenia związane z Blockchain
Najbardziej innowacyjna i korzystna technologia pokazała dotychczas wiele niezwykłych zastosowań. Blockchain ma wyjątkowe zalety w stosunku do innych technologii,...
TOP 25 warunków kryptowalut
Aktywnie rozwijające się w ostatnich latach kryptowaluty dały początek nowym terminom i koncepcjom. Oto krótki słownik: 1. Adres - zestaw liter i cyfr...
Co to jest eter?
Wiele osób, które są zainteresowane dowiedzeniem się, jak działa sieć Ethereum, często zadaje pytanie „ Co to jest Ether ? „Eter ma wiele skomplikowanych...
Co to jest Ethereum?
Obecnie wszystkie posiadane przez nas informacje finansowe, w tym dane osobowe i nasze hasła, są przechowywane na komputerach innych osób. Wszystkie te...